2 P 1:21

Albowiem proroctwo nie przychodziło nigdy z woli ludzkiej, lecz wypowiadali je ludzie Boży, natchnieni Duchem Świętym.

2 Tm 3:16

Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości

1 Tm 2:5

Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus

Mt 28:19

Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego

J 1:1

Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo.

 

J 1:14

A Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas, i ujrzeliśmy chwałę jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy.

1 P 2:24

On grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewo, abyśmy, obumarłszy grzechom, dla sprawiedliwości żyli; jego sińce uleczyły was.

Ef 1:7a

W nim mamy odkupienie przez krew jego

1 Kor 15:4

I że został pogrzebany, i że dnia trzeciego został z martwych wzbudzony według Pism

Dz 1:9

I gdy to powiedział, a oni patrzyli, został uniesiony w górę i obłok wziął go sprzed ich oczu

Dz 2:33

Wywyższony tedy prawicą Bożą i otrzymawszy od Ojca obietnicę Ducha Świętego, sprawił to, co wy teraz widzicie i słyszycie.

Dz 2:36

Niechże tedy wie z pewnością cały dom Izraela, że i Panem i Chrystusem uczynił go Bóg, tego Jezusa, którego wy ukrzyżowaliście

Dz 20:21

Wzywając zarówno Żydów, jak i Greków do upamiętania się przed Bogiem i do wiary w Pana naszego, Jezusa.

J 3:3

Odpowiadając Jezus, rzekł mu: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego.

Ef 1:22-23

I wszystko poddał pod nogi jego, a jego samego ustanowił ponad wszystkim Głową Kościoła, Który jest ciałem jego, pełnią tego, który sam wszystko we wszystkim wypełnia.

Rz 12:5

Tak my wszyscy jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie, a z osobna jesteśmy członkami jedni drugich

1 Tes 2:19

Bo któż jest naszą nadzieją albo radością, albo koroną chwały przed obliczem Pana naszego Jezusa Chrystusa w chwili jego przyjścia? Czy nie wy? 

Kościół w Sosnowcu to nie nasza nazwa, lecz nasz opis. Zbieramy się razem jako wierzący w Pana Jezusa w tym mieście i przyjmujemy jako naszych braci i siostry, wszystkich którzy wierzą w Jezusa Chrystusa. Jako Kościół w Sosnowcu rozpoczęliśmy spotkania w 2000 roku.

1.

Kościół jest Ciałem Pana,

Zwołaniem świętych on,

Wybrany przed stworzeniem,

Nabyty cenną krwią.

W nim Ojciec ma mieszkanie,

W jedności z nami trwa;

Pozycję i charakter

Z nieba, nie z ziemi ma.

 

1.

Kościół jest Ciałem Pana,

Zwołaniem świętych on,

Wybrany przed stworzeniem,

Nabyty cenną krwią.

W nim Ojciec ma mieszkanie,

W jedności z nami trwa;

Pozycję i charakter

Z nieba, nie z ziemi ma.

 

6.

Jedno powszechne Ciało,

Po miastach wyraz ma;

Pan miejsce zamieszkania

Mu za podłoże dał;

Tu starsi są miejscowi,

A Głową ich jest Pan.

W komunii z całym Ciałem

Miejscowy kościół trwa.

6.

Jedno powszechne Ciało,

Po miastach wyraz ma;

Pan miejsce zamieszkania

Mu za podłoże dał;

Tu starsi są miejscowi,

A Głową ich jest Pan.

W komunii z całym Ciałem

Miejscowy kościół trwa.

 

Liczba odwiedzin 1,847 ,  22 Odwiedziny dzisiaj