Kim jesteśmy

– Wspaniałe życie kościoła –

Dzieło wiary, trud miłości i wytrwałość w nadziei

 

– Dzieło wiary –

W co wierzymy

Jako członkowie kościoła w Sosnowcu, my, tak jak wczesno nowotestamentowi wierzący, mamy dzieło wiary, trud miłości i wytrwałość w nadziei (1 Tes 1:3).

Nasze dzieło wiary oznacza, po prostu to, że trzymamy się wspólnie wiary, ogłoszonej świętym przez apostołów (Jud 1:3; Tt 1:4). Razem ze wszystkimi prawdziwymi chrześcijanami, opieramy swoją wiarę na Biblii, księdze ksiąg, zawierającej pełne i jedyne boskie objawienie Boga.

Biblia objawia nam jednego jedynego Boga, który jest wiecznym Ojcem, Synem i Duchem Świętym. Ci Trzej są odrębni, ale nie oddzielni.

Biblia skupia się na Chrystusie, kompletnym Bogu, który stał się doskonałym człowiekiem. Chrystus został bosko poczęty w ludzkiej dziewicy i jako człowiek, żył prawdziwym ludzkim życiem na ziemi. Umarł wszechzawierającą śmiercią na krzyżu, aby odkupić człowieka i po trzech dniach powstał z grobu zwycięsko. Wstąpił do niebios i jako Bóg i człowiek zasiadł na tronie jako Pan wszystkich w chwale. Dzisiaj ten Chrystus jest życiodajnym Duchem (1 Kor 15:45), ubogacającym nas i dającym nam życie. Biblia mówi nam, że Chrystus przyjdzie znowu z Bożym królestwem aby królować na ziemi w wieku tysiącletniego królestwa i w wieczności.

Jeśli chodzi o człowieka, Biblia mówi nam, że „wszyscy zgrzeszyli” (Rz 3:23). Jako grzesznicy nie jesteśmy w stanie wypełnić Bożych sprawiedliwych wymagań i potrzebujemy Bożego zbawienia. Przez śmierć Chrystusa na krzyżu, te wymagania zostały wypełnione. Bóg wybacza, przyjmuje i akceptuje wszystkich, którzy uwierzą i przyjmą Jezusa Chrystusa

Wierzący to ci, którzy przyjęli Chrystusa i narodzili się z Boga. Jako dzieci Boga radujemy się Duchem jako łaską, aby wzrastać w życiu i naturze Boga dla naszego codziennego zbawienia i Jego wyrazu. W wieczności, będziemy mieli udział w pełniejszym radowaniu się Bożym zbawieniem mieszkając razem z Nim i Jego odkupionymi w Nowej Jerozolimie.

– Trud miłości –

Kościół jest naszą troską

Nasze dzieło wiary skupia się na naszym trudzie miłości. Biblia mówi nam, że Chrystus Pan umarł nie tylko za każdego z nas indywidualnie (Ga 2,20b), ale także za kościół zbiorowo. Chrystus kochał kościół i oddał Samego Siebie za niego (Ef 5:25).

Ciało Chrystusa

Mimo że jesteśmy wdzięczni za przyjemne miejsce, w którym się spotykamy, kościół nie jest fizycznym budynkiem. Kościół, który Pan obiecał zbudować (Mt 16:18) to Ciało Chrystusa z wieloma członkami (Ef 1:22-23). Jest ono zbudowane ze wszystkich wierzących na całej ziemi i na przestrzeni czasu. Kościół jest nowym człowiekiem w nowym stworzeniu, gdzie wszystko skupia się na Chrystusie, który jest wszystkim we wszystkich (Kol 3:11), nie na rasie, narodowości, wieku albo innej naturalnej cesze, które prowadzą do podziałów między ludźmi.

Życie kościoła w jedności

Wierzymy, że kościół jest jeden powszechnie i lokalnie, więc nie określamy się jakimiś nazwami. Powróciliśmy do wczesnej praktyki jedności, w której wierzący spotykali się jako jeden kościół w każdym mieście. Dlatego w Sosnowcu spotykamy się po prostu jako kościół, nie jako szczególny rodzaj kościoła opartego na jakiejś osobie lub praktyce. Radujemy się Bożym błogosławieństwem przez trwanie razem w jedności (Ps 133).

Boża rodzina

Kościół jest także Bożym domostwem, rodziną. Życie rodzinne wymaga miłości i współdziałania. Pan powiedział, że przez kochanie Jego owiec, kochamy Jego (J 21:15-17).

Wszyscy jesteśmy usługującymi członkami

Biblia uczy nas, że skoro wszyscy zrodzeni z Boga są członkami Ciała Chrystusa, wszyscy możemy służyć jako Jego kapłani (Obj. 1:6). Nasza służba jest zarówno duchowa jak i praktyczna. Wszyscy możemy się modlić, dzielić się ewangelią, i usługiwać życiem i zachętą innym i wszyscy możemy podejmować praktyczną troskę i odpowiedzialność.

W kościele są bezgraniczne możliwości, aby mieć udział i służyć w praktyczny sposób. Dbamy o nasze dzieci, prowadzimy młodych ludzi, służymy w księgarniach i przy utrzymaniu mienia kościoła. Pomagamy sobie i dbamy również jedni o drugich podczas gdy przechodzimy przez wiele sytuacji w naszym ludzkim życiu. W tych praktycznych sposobach i na spotkaniach kościoła, wszyscy mogą rosnąć i funkcjonować jako żywe członki Ciała Chrystusa.

– Wytrwałość w nadziei –

Nasze życie spotkań

Przed tym jak Pan opuścił ziemię po śmierci i zmartwychwstaniu, zobowiązał uczniów do tego, aby się zbierali razem, uwielbiali Go, wspominali, dbali i mieli społeczność. Przy Jego stole, On powiedział po prostu: „Róbcie to aż do Mojego przyjścia”.(Łk 22,19).

W Dziejach Apostolskich, które mówią o początkach życia kościoła, otrzymaliśmy wzór praktyk pierwszych wierzących. Jest tam powiedziane, że trwali oni w społeczności i nauce apostołów, łamaniu chleba razem, w modlitwie, i spożywaniu razem, w prostocie i radości serca (Dz 2:42,46).

My również staramy się naśladować ten nowotestamentowy wzór. Każdego Dnia Pańskiego uwielbiamy Pana i łamiemy chleb razem. Mamy również czas posługi przez społeczność w nauce apostołów.

Życie kościoła jest miejscem gdzie wszystkie członki mogą się połączyć, dbać o i służyć świadomie w Ciele Chrystusa. Podczas gdy czekamy na powrót Pana, mamy żywą nadzieję wewnątrz nas i dzień po dniu kontynuujemy z wytrwałością praktykę życie kościoła zgodnie z pragnieniem Bożego serca. To jest wspaniałe życie kościoła – dzieło wiary, trud miłości i wytrwałość w nadziei. Jeśli obecnie nie radujesz się wspaniałym życiem kościoła, nie zwlekaj. Po prostu wskocz. „W kościele Jezusa jest miejsce dla Ciebie”.

Liczba odwiedzin 136 ,  2 Odwiedziny dzisiaj