W co wierzymy

Razem ze wszystkimi prawdziwymi wierzącymi w Chrystusa, wierzymy w co następuje:

  • Biblia jest pełnym boskim objawieniem natchnionym słowem po słowie, przez Boga za pośrednictwem Ducha Świętego (2 P 1:21; 2 Tm 3:16).
  • Bóg jest wyłącznie jeden, ale w Trójcy – Ojciec, Syn i Duch (1 Tm 2,5; Mt 28:19).
  • Syn Boży, nawet sam Bóg, wcielił się, aby stać się człowiekiem o imieniu Jezus Chrystus (J 1:1; J 1,14).
  • Chrystus umarł na krzyżu za nasze grzechy, przelewając Swoją krew, aby nas odkupić (1 P 2:24; Ef 1:7a).
  • Chrystus powstał z martwych trzeciego dnia (1 Kor 15:4).
  • Chrystus wniebowstąpił na prawicę Boga, aby być Panem wszystkich (Dz 1:9; Dz 2:33; Dz 2:36).
  • Kiedy tylko jakaś osoba pokutuje przed Bogiem i uwierzy w Pana Jezusa Chrystusa, odradza się (rodzi się na nowo) i staje się żywym członkiem jednego Ciała Chrystusa (Dz 20:21; J 3:3; Ef 1:22-23; Rz 12:5).
  • Chrystus przyjdzie znowu, aby przyjąć Swoich wierzących do Siebie (1 Tes 2:19).

2 P 1:21

Albowiem proroctwo nie przychodziło nigdy z woli ludzkiej, lecz wypowiadali je ludzie Boży, natchnieni Duchem Świętym.

2 Tm 3:16

Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości

1 Tm 2:5

Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus

Mt 28:19

Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego

J 1:1

Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo.

 

J 1:14

A Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas, i ujrzeliśmy chwałę jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy.

1 P 2:24

On grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewo, abyśmy, obumarłszy grzechom, dla sprawiedliwości żyli; jego sińce uleczyły was.

Ef 1:7a

W nim mamy odkupienie przez krew jego

1 Kor 15:4

I że został pogrzebany, i że dnia trzeciego został z martwych wzbudzony według Pism

Dz 1:9

I gdy to powiedział, a oni patrzyli, został uniesiony w górę i obłok wziął go sprzed ich oczu

Dz 2:33

Wywyższony tedy prawicą Bożą i otrzymawszy od Ojca obietnicę Ducha Świętego, sprawił to, co wy teraz widzicie i słyszycie.

Dz 2:36

Niechże tedy wie z pewnością cały dom Izraela, że i Panem i Chrystusem uczynił go Bóg, tego Jezusa, którego wy ukrzyżowaliście

Dz 20:21

Wzywając zarówno Żydów, jak i Greków do upamiętania się przed Bogiem i do wiary w Pana naszego, Jezusa.

J 3:3

Odpowiadając Jezus, rzekł mu: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego.

Ef 1:22-23

I wszystko poddał pod nogi jego, a jego samego ustanowił ponad wszystkim Głową Kościoła, Który jest ciałem jego, pełnią tego, który sam wszystko we wszystkim wypełnia.

Rz 12:5

Tak my wszyscy jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie, a z osobna jesteśmy członkami jedni drugich

1 Tes 2:19

Bo któż jest naszą nadzieją albo radością, albo koroną chwały przed obliczem Pana naszego Jezusa Chrystusa w chwili jego przyjścia? Czy nie wy? 

Liczba odwiedzin 124 ,  2 Odwiedziny dzisiaj